Úvod
Pôvod tovaru má významnú úlohu v rámci colného konania pri prepúšťaní tovaru do režimu voľného obehu. Od neho závisí, aké colné sadzby a colné zvýhodnenia resp. preferencie je možné získať a využívať pri dovoze tovaru. Predpokladom výberu náležitej colnej sadzby alebo priznania akéhokoľvek colného zvýhodnenia alebo preferencie je preukázanie krajiny pôvodu tovaru. Z hľadiska pôvodu poznáme nepreferenčný pôvod tovaru a preferenčný pôvod tovaru. Určením pôvodu tovaru a jeho preukazovaním sa zaoberajú tzv. pravidlá pôvodu tovaru.
2017 by "Feri"         email: povodtovaru@gmail.com
Pôvod tovaru
Vitajte vo svete pôvodu
Informácie

8.1.2018
- zdroj: EUR-Lex -
NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/2467 z 21. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov
< viac >
5.9.2017
Pripomienky prosím zasielať na email: povodtovaru@gmail.com
Aktuality

14.09.2018
- zdroj: EURLEX (C325/6) - Oznámenie Komisie o uplatňovaní Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru (2018/C 325/06)
< viac >

26.06.2018
- zdroj: EURLEX (C222/9) - Oznámenie pre dovozcov týkajúce sa uplatňovania systému registrovaných vývozcov v rámci všeobecného systému preferencií Európskej únie (2018/C 222/08)
< viac >

25.06.2018 - zdroj: Colná správa ČR - Aktualizácia zoznamu zvýhodnených krajín využívajúcich systém REX
< viac >


06.06.2018 - zdroj: EUR-Lex (L140/107) - ROZHODNUTIE č. 1/2018 PODVÝBORU PRE CLÁ EÚ A GRUZÍNSKA, z 20. marca 2018, ktorým sa nahrádza protokol I k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu "výrobky s pôvodom" a metód administratívnej spolupráce [2018/836]
< viac >
viac